Opleidingssoftware en E-learning binnen de zorg

Door landelijke wetgeving en specifieke overheidsbepalingeZorg en Welzijnn wordt steeds strenger opgetreden tegen zorgaanbieders die niet aan de Wet BIG en de Kwaliteitswet Zorg voldoen. De verwachting is dat het aantal controlebezoeken voor het toetsen van de wetgeving in de toekomst verder zal oplopen en ook de inzet van zogeheten mystery guests zal vaker worden toegepast.

pijl Marktleider in Zorg en Welzijn

Als marktleider in de zorg levert L&M Software bv een totaaloplossing voor aantoonbaar bekwaam en vaardig personeel. Met ons Edumanager platform kunt u kwaliteits audits moeiteloos doorstaan. Onze totaaloplossing voor cursusadministratie, opleidingsmanagement en e-learning stelt u in staat om de juiste kwaliteitsanalyses te maken, eenvoudig te rapporteren naar alle lagen van uw organisatie, en om uw medewerkers direct passende scholing aan te bieden.

L&M Software b.v. werkt daarnaast actief aan koppelingen en connectoren voor het uitwisselen van gegevens met diverse informatiesystemen. Denk bijvoorbeeld aan een connector met Leerstation Zorg (LSZ), het platform voor digitaal toetsen in de zorg. Onze LSZ Connector zorgt dat LSZ toetsresultaten automatisch in Edumanager worden geimporteerd.

Naast de LSZ Connector beschikt Edumanager over een koppeling met het Kwaliteitsregister, het BIG-register en diverse HR systemen. Ook kunnen Permanente Educatie (PE) punten via Edumanager worden geregistreerd en is standaard e-learning content beschikbaar via externe contentleveranciers, zoals Noordhoff en GoodHabitz

Brochure_aanvragen_button
 

pijl Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VV&T)

Als organisatie denkt u na over uw toekomstvisie en ambities. Centraal staan service, veiligheid en accuratesse in de hele zorgketen en een optimale dienst- en zorgverlening aan uw patiënten. Voor het realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen is de kwaliteit van uw medewerkers leidend. Met Edumanager kunt u tijdig en nauwkeurig anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en ontstaat een perfecte match tussen organisatiedoelstellingen en de aantoonbare bekwaamheid van uw medewerkers.

LAURENS

Laurens is de grootste aanbieder van wonen, diensten en zorg in Rotterdam e.o. Een sterke, professionele zorgorganisatie met een kleinschalige aanpak, dicht bij mensen, werkzaam in de buurt waar zij wonen. Laurens biedt zorg en dienstverlening die met haar klanten meegroeit, in iedere levensfase. Laurens weet betrokken, vakbekwame en betrouwbare medewerkers te vinden en geeft hen de ruimte om initiatieven te nemen. Bij Laurens krijgt talent de kans zich te ontwikkelen, met behulp van Edumanager en Ilias.

“In 2006 zijn we begonnen met intensief gebruik van Edumanager Backoffice. Daarvoor was al een aantal jaar gebruik gemaakt van een standalone oplossing van L&M Software, waarmee in één afdeling de Voorbehouden & Risicovolle Handelingen in kaart waren gebracht. Edumanager werd destijds in één regio gebruikt; inmiddels is Edumanager in alle regio’s operationeel. Edumanager is gekoppeld aan Beaufort van RAET. In 2012 heeft Laurens besloten om de functionaliteit van Edumanager verder uit te breiden. Edumanager Frontoffice is toen, evenals Ilias, zowel technisch als functioneel geïmplementeerd. Er is destijds gekozen voor een hostingovereenkomst met een lengte van 5 jaar.”

pijl Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Als GGZ-instelling denkt u na over uw toekomstvisie en ambities. Centraal staan zaken als service, veiligheid, accuratesse in de hele zorgketen en een optimale dienst- en zorgverlening aan uw patiënten. Voor het realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen is de kwaliteit van uw medewerkers leidend. Met Edumanager kunt u tijdig en nauwkeurig anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en ontstaat een perfecte match tussen organisatiedoelstellingen en de aantoonbare bekwaamheid van uw medewerkers. U kunt Edumanager bijvoorbeeld gebruiken om uw patiënten of cliënten cursusactiviteiten aan te bieden. Zo kunt u denken aan e-learning-trainingen zoals ‘Stoppen met Roken’, ‘Omgaan met Stress’, en verschillende assertiviteitstrainingen.

Mondriaan

Mondriaan ZorggroepMondriaan is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, en biedt zorg vanuit 54 locaties aan meer dan 15.000 mensen. Mondriaan kent speciale behandelingen voor kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen met psychische of psychiatrische klachten of verslavingsproblematiek. Met ruim 2.300 medewerkers is Mondriaan één van de grotere werkgevers in Limburg. Het is een erkend opleidingsinstituut voor psychiaters, psychologen en verpleegkundig specialisten. Opleiden en wetenschappelijk onderzoek staan in dienst om de zorg naar mensen continu te verbeteren. Mondriaan is de implementatie van Edumanager, in combinatie met het Ilias LMS, medio 2012 gestart. De focus lag op:

  • Het koppelen van Edumanager aan het HRM-systeem van SDB
  • De inrichting van Edumanager Backoffice én Frontoffice
  • De inrichting van het e-learning LMS (Ilias)
  • De trainingen van de verschillende gebruikersgroepen
  • Het aanpassen van de skin van zowel Edumanager Frontoffice als Ilias LMS

“We zijn Edumanager oorspronkelijk gaan gebruiken om de uitrol van PSYGIS Quarant te kunnen ondersteunen. Inmiddels is Edumanager voor ons het middel om te kunnen aantonen dat we over bekwaam personeel beschikken. L&M Software bv heeft voorafgaand aan de e-learningactiviteiten een workshop Do’s en Don’ts van e-learning georganiseerd. We hebben toen ervaren dat een e-learning implementatie een strakke projectplanning vereist. L&M heeft in goed overleg voor een tijdige oplevering van alle systemen gezorgd.”

pijl Gehandicaptenzorg

Als organisatie binnen de gehandicaptenzorg denkt u na over het kwaliteitskader van uw organisatie. De laatste jaren streeft uw branche naar het borgen en bevorderen van de kwaliteit van zorg. Centraal staan zaken als service, veiligheid, accuratesse in de hele zorgketen en een optimale dienst- en zorgverlening aan patiënten. Voor het realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen is de kwaliteit van uw medewerkers leidend. Met Edumanager kunt u binnen uw opleidingsbeleid tijdig anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en ontstaat een perfecte match tussen organisatiedoelstellingen en de aantoonbare bekwaamheid van uw medewerkers.

’s Heeren Loo

s-heeren-loo’s Heeren Loo biedt in bijna heel Nederland ondersteuning aan mensen met een lichte tot ernstige (meervoudige) verstandelijke beperking. De ondersteuning is gevarieerd en op maat. Van begeleiding thuis tot 24 uurs opvang op woonlocaties. ’s Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. De contacten tussen L&M Software bv en ’s Heeren Loo dateren al van 2001.

Joop Hol, Manager Afdeling Opleiden, Leren & Ontwikkelen: “We zijn destijds op locatie Willem van den Bergh in Noordwijk met Edumanager begonnen. Later is daar locatie De Westerhonk in Monster aan toegevoegd. Omdat het inzichtelijk maken van de kwaliteit van werken steeds belangrijker wordt, hebben we in 2012 gekozen Edumanager breed uit te rollen. De focus ligt op het aantoonbaar beschikken over bekwaam personeel. Om de gegevens van onze 15.000 medewerkers niet handmatig te hoeven bijhouden, is een koppeling gerealiseerd met Beaufort van Raet. Inmiddels zijn we bezig met het uitrollen en inrichten van de e-learning omgeving. L&M ondersteunt ons bij de implementatie. Zij geven ons technische, functionele en methodologische adviezen voor een zo effectief en efficiënt mogelijk verloop van het project. Daarnaast neemt men actief deel aan de projectgroep die vanuit de ’s Heeren Loo organisatie alle randvoorwaarden aanstuurt. Periodiek hebben we evaluatieoverleg met de directie van L&M.”

pijl Ziekenhuizen

Als ziekenhuis denkt u na over uw toekomstvisie en ambities. Centraal staan service, veiligheid en accuratesse in de hele zorgketen en een optimale dienst- en zorgverlening aan uw patiënten.

Ijsselland Ziekenhuis

IJselland ZiekenhuisHet IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel is een perifeer ziekenhuis met 390 bedden. Ruim 1500 medewerkers, 108 medisch specialisten en ruim 200 vrijwilligers werken mee aan de zorg voor de patiënt. Het IJsselland hecht grote waarde aan kwaliteit, innovatie en nieuwe ontwikkelingen.

Josée Zaal, Hoofd Opleidingscentrum/Hoofd Flexbureau: “In 1999 zijn we gestart met Edumanager. We zijn als ziekenhuis erg tevreden over het systeem, dat als gebruiksvriendelijk en breed toepasbaar wordt ervaren. In eerste instantie hebben we slechts enkele van de vele mogelijke modules in gebruik genomen. Er is bewust gekozen voor een doorgroeimodel. Op basis van ons service- en onderhoudscontract zijn we zonder extra kosten Edumanager Frontoffice gaan gebruiken. Van tijd tot tijd maken we gebruik van consultants van L&M Software bv. Soms is deze ondersteuning van technische aard, soms ook functioneel. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een complex maatwerk rapport of de assistentie bij de overgang van een Oracle database naar een MSQ database. We worden altijd snel en vakkundig geholpen, een prettige gedachte.“

pijl Ambulancedienst (RAV)

Een hoge kwaliteit van ambulancezorg is van groot belang. Kwaliteit garandeert juiste diagnoses en alert optreden van ambulancemedewerkers tijdens de ruim 1 miljoen spoedeisende ambulanceritten per jaar. In uw branche zijn meer dan 5.000 professionals werkzaam, waarvan bijna 4.500 tot het rijdend personeel en de verpleegkundig centralisten in de meldkamer behoren. Van hen wordt verwacht dat hun kennis up-to-date is en dat hun vaardigheden up-to-date zijn.

RAV Brabant Midden-West-Noord

Ger Jacobs, directeur van RAV Brabant Midden-West-Noord: “In mijn functie ben ik eindverantwoordelijk voor het op peil houden van de bekwaamheid van de RAV-medewerkers. Medio 2010 is vastgesteld dat het management onvoldoende inzicht had in dit soort gegevens. Daarnaast werd onvoldoende rekening gehouden met leren op de werkvloer (ervaringsleren). De directie heeft toen besloten tot: 1) Het bevorderen van de leercultuur door training van medewerkers in zelfreflectie en intervisie. 2) De invoering van een digitaal portfolio waarvoor de medewerker zelf verantwoordelijk is. Het portfolio geeft medewerkers én leidinggevenden, naast een overzicht van gevolgde scholing en werkervaring, inzicht in de ontwikkeling van bekwaamheid als ambulanceprofessional. Op grond hiervan kunnen aanvullende (scholings)maatregelen getroffen worden. De RAV heeft op basis van dit eisenpakket gekozen voor Edumanager. De kracht van Edumanager is de combinatie van registreren, signaleren en verbinden. Door te registreren ontstaat een actueel inzicht in de aanwezige kennis en ervaring en wordt de bekwaamheid aantoonbaar gemaakt. Daarnaast signaleert Edumanager de leerbehoefte. De software maakt een koppeling tussen het functieprofiel en de individuele kennis en vaardigheden van de medewerker. De discrepantie wordt vervolgens snel helder, wat helpt bij het beheersbaar houden van onze vaardigheidsverplichting.”

pijl Meer informatie?
Heeft u interesse in een vrijblijvende introductie? Neem contact met ons op.